แก้ไขการขึ้นทะเบียน Digtital

รหัสบริษัท/
เลขที่ใบอนุญาตินายหน้าและธนาคาร
ชื่อบริษัท/นายหน้า/ธนาคาร (TH)
ชื่อบริษัท/นายหน้า/ธนาคาร (EN)

ประเภทธุรกิจ
ประเภทการขึ้นทะเบียน (กิจกรรม)

เว็บไซต์ (ขายออนไลน์)
เว็บไซต์ (e-Claim)
แอพพลิเคชั่นนมือถือ
หมายเหตุ (จาก คปภ.)

วันที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
อนุญาติให้เผยแพร่ข้อมูล