เพิ่ม/แก้ไข การขึ้นทะเบียน Digtital

รหัสบริษัท/
เลขที่ใบอนุญาตินายหน้าและธนาคาร
ชื่อบริษัท/นายหน้า/ธนาคาร (TH)
ชื่อบริษัท/นายหน้า/ธนาคาร (EN)
ประเภทธุรกิจ
ประเภทการขึ้นทะเบียน (กิจกรรม)
เว็บไซต์ (ขายออนไลน์)
เว็บไซต์ (e-Claim)
แอพพลิเคชั่นนมือถือ
หมายเหตุ (จาก คปภ.)
วันที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
อนุญาติให้เผยแพร่ข้อมูล