จัดการการขึ้นทะเบียน Digital

ประเภทธุรกิจ
ประเภทการขึ้นทะเบียน
เว็บไซต์
ชื่อบริษัท/นายหน้า/ธนาคาร
วันที่มีสิทธิ์การเข้าใช้
สถานะ

infomotion
ลำดับ ชื่อบริษัท/นายหน้า/ธนาคาร ประเภทธุรกิจ ประเภทการขึ้นทะเบียน วันที่ได้รับอนุมัติ เว็บไซต์ สถานะ แก้ไข ลบ
1 ธนาคาร ABC ธนาคารประกันชีวิต ขายออนไลน์ 03/09/2018 http://www.insurer.com ใช้งาน
2 ธนาคาร ABC ธนาคารประกันชีวิต e-Policy 03/09/2018 ใช้งาน
3 ธนาคาร ABC ธนาคารประกันชีวิต e-Claim 03/09/2018 http://www.insurer.com ใช้งาน
4 บริษัทประกันวินาศภัย XYZ บริษัทประกันวินาศภัย ขายออนไลน์ 22/08/2018 http://www.insurer.com ไม่ใช้งาน
5 บริษัทประกันวินาศภัย XYZ บริษัทประกันวินาศภัย ขายออนไลน์ 22/08/2018 ไม่ใช้งาน
  • แสดง
  • รายการ / หน้า