imageslist
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี... เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี...
03/10/2018
81
89
1890
imageslist
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี... เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี...
03/10/2018
81
89
1890
imageslist
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี... เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี...
03/10/2018
81
89
1890
imageslist
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี... เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี...
03/10/2018
81
89
1890