imagesdetail
10 เทรนด์
ที่จะมาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับความช่วย เหลือจากรัฐบาลเยอรมันส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษา สำรวจ และวางแผนแม่บทสำหรับการจราจรและขนส่งใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เสนอแนะให้มีระบบรถขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อแก้ไขปัญหาการ เดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร จึงได้มี “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515” จัดตั้ง “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ขึ้น เพื่อจัดสร้าง “ทางพิเศษ” ซึ่งประกอบด้วย

ระบบทางด่วน (Express Way)
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Mass Rapid Transit System)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

imagesdetail
imagesdetail

ต่อมารัฐบาลพิจารณาเห็นว่า การจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานครติดขัดมาก สมควรเร่งรัดการดำเนินการในส่วน ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วน บุคคล ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535เห็นชอบให้จัดตั้งรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของ นายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้มีการตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535”(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 90 วันที่ 20 สิงหาคม 2535) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496

ข้อมูลจาก : www.mrta.co.th

1890

แสดงความคิดเห็น

 • userwebbroad
  Sirawat phakamas

  กรุงเทพรถติดอันดับต้นๆของโลก ติดจนเด็กคลอดในรถ เด็กนักเรียนต้องกินนอนในรถเหตุผลที่ค่าบริการรถไฟฟ้าราคาสูง ก็เพราะ จะขึ้นราคาไปเท่าไหร่ คนก็ต้องใช้บริการอยู่ดี ถ้าไม่ใช้บริการก็ต้องไปติดอยู่บนถนนเหมือนคนอื่นๆ

  19.05.2018
  REPLY
  Sirawat phakamas

  กรุงเทพรถติดอันดับต้นๆของโลก ติดจนเด็กคลอดในรถ เด็กนักเรียนต้องกินนอนในรถเหตุผลที่ค่าบริการรถไฟฟ้าราคาสูง ก็เพราะ จะขึ้นราคาไปเท่าไหร่ คนก็ต้องใช้บริการอยู่ดี ถ้าไม่ใช้บริการก็ต้องไปติดอยู่บนถนนเหมือนคนอื่นๆ

  19.05.2018
 • Sirawat phakamas

  ตามสัญญาสัมปทานต่างๆผู้รับสัมปทานสามารถปรับราคาได้ตามกำหนดเวลาและอัตราเพดานค่าโดยสาร ถ้าจะให้รัฐควบคุม อัตราราคาค่าโดยสารได้ต้องให้ภาครัฐจัดการเองสร้างเองเดินรถเอง

  19.05.2018
Related
Most Viewed
Recommend