Mr. Narong Sup
2fellows network & Design Co., Ltd.

สถานะรายการ

สถานะคำขอ
ประเภทคำขอ / Type of request *
วันที่ยื่นคำขอ
สิ้นสุด
หมายเลขกรรมธรรม์ / No.
สถานะคำขอ / Request Status
ชื่อผู้ชื้อ / ธนาคารผู้ซื้อ / ผู้ซื้อสินค้า / Name
ลำดับ วันที่ยื่นคำขอ เลขที่คำขอ ประเภทคำขอ หมายเลขกรรมธรรม์ รหัสผู้ซื้อ / ธนาคารผู้ซื้อ ชื่อผู้ชื้อ / ธนาคารผู้ซื้อ / ผู้ซื้อสินค้า เลขที่ Invioce วันที่ดำเนินการสิ้นสุด สถานะ ช่องการทำรายการ
1 17/11/61 A ขออนุมัติวงเงิน CL 1-60-001 A-01748-11 Bank of China Inv00001 17/11/62 ยื่นคำขอ Online
2 17/11/61 A ขออนุมัติวงเงิน CL 1-60-001 A-01748-11 Bank of Japan Inv00001 17/11/62 ยื่นคำขอ Broker
3 17/11/61 A ขออนุมัติวงเงิน CL 1-60-001 A-01748-11 Bank of Oginawa Inv00001 17/11/62 ยื่นคำขอ Back Office