Mr. Narong Sup
2fellows network & Design Co., Ltd.

วงเงิน Credit Limit (CL)

ขออนุมัติวงเงิน
เลขที่กรมธรรม์ 12345678901
ประเทศที่ผู้ซื้อตั่งอยู่ / Countries *
ชื่อผู้ซื้อ / Name *
# ชื่อผู้ซื้อ ลบ
1
2
3
ที่อยู่ผู้ซื้อ / Location *
# ที่อยู่ผู้ซื้อ ลบ
1
2
3
เลขที่จดทะเบียน / Registration No
โทรศัพท์ / โทรสาร / Telephone
อีเมล์ / E-mail
ประเทศปลายทางสินค้า / Countries

ขออนุมัติวงเงิน / Money *
บาท / baht
เปลี่ยนเป็น(ระบุเทอมการชำระเงินสูงสุดที่ค้าขายกับผู้ซื้อรายนี้) /
วัน / Days
วัน / day
วัน / Days
วัน / day
วัน / Days
วัน / day
อื่นๆ โปรดระบุ / E.T.C
เทียบเท่าจำนวน / number
วัน / Days
นับจากวันส่งออก
คำอธิบาย : ตย.เช่น O/A 30 days after ETA days เทียบเท่ากับ 60 วันนับจากวันส่งออก

ผลการชำระเงินที่ผ่านมา / Money *
มูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมา / Money *
บาท / baht
เทอมการชำระเงิน / Money *
วัน
มูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมา / Money *
บาท / baht
เทอมการชำระเงิน / Money *

ประมาณการส่งออก 12 เดือนข้างหน้า / Chipping
มูลค่า / Money *
บาท / baht
งวดละ / Money *
บาท / baht
จำนวน / Number *
งวด/ปี / years
เทอมการชำระเงิน / Money *

หมายเหตุ / Reason
เอกสารแนบ (ถ้ามี) / Attach Document (If Applicable)
อัพโหลด

บริการเพิ่มเติม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) :
# วันที่ยื่นคำขอ ชื่อผู้ซื้อ ประเทศ วงเงินทีขออนุมัติ(บาท) เทอมการชำระเงินที่ขออนุมัติ ผลการชำระเงินที่ผ่านมา มูลค่าประมาณการค้าขาย 12 เดือนข้างหน้า แก้ไข ลบ
1
2
3