Mr. Narong Sup
2fellows network & Design Co., Ltd.

วงเงิน Credit (CL)

ต่ออายุวงเงิน CL
รหัสผู้ซื้อ / ธนาคารผู้ซื้อ / Code / Bank
ชื่อผู้ซื้อ / ธนาคารผู้ซื้อ / Name / Bank
วันครบกำหนดอายุวงเงิน / Days
เริ่มต้น
สิ้นสุด
# ต่ออายุ
คงวงเงิน / เปลี่ยนแปลง วันที่หมดอายุวงเงิน รหัสผู้ซื้อ / รหัสธนาคารผู้ซื้อ ชื่อผู้ซื้อ / ธนาคารผู้ซื้อ ประเทศ วงเงิน CL (บาท) เงื่อนไขการชำระเงิน แก้ไข
1 D/P, D/A,D/A 30 days after shipment date
2 L/C 180 days
3 150 วันจากการส่งมอบสินค้า