Mr. Narong Sup
2fellows network & Design Co., Ltd.

บริการประเมินความเสี่ยง (Buyer/Bank Rick Assessment:BRA)

คำขอรับบริการประเมินความเสี่ยง
ประเทศที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ / Countries *
ชื่อผู้ซื้อ / Name *
# ชื่อผู้ซื้อ ลบ
1
2
3
ที่อยู่ผู้ซื้อ / Location *
# ที่อยู่ผู้ซื้อ ลบ
1
2
3
เลขที่จดทะเบียน / Registration No
โทรศัพท์ / โทรสาร / Telephone
อีเมล์ / E-mail
ประเทศปลายทางสินค้า / Countries

วงเงินทีต้องการค้าขาย / Money
บาท / baht
เทอมการชำระเงิน / Money
วัน / Days
วัน / day
วัน / Days
วัน / day
วัน / Days
วัน / day
อื่นๆ โปรดระบุ / E.T.C
เทียบเท่าจำนวน / number
วัน / Days
นับจากวันส่งออก

มูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมา / Money
บาท / baht
เทอมการชำระเงิน / Money

ประมาณการส่งออก 12 เดือนข้างหน้า / Money
บาท / baht
มีความประสงค์ขอรับรายงานประเมินความเสี่ยงเป็นภาษา / Attachment
# วันที่บันทึก ชื่อผู้ซื้อ ประเทศผู้ซื้อ วงเงินที่ต้องการค้าขาย เทอมการชำระเงินที่ต้องการ มูลค่าการส่งออกปีที่ผ่านมา มูลค่าประมาณการค้าขาย 12 เดือนข้างหน้า แก้ไข ลบ
1
2
3