TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ

Search (Backend)

ชื่อเรื่อง :
วัน/เดือน/ปี :
ถึง :
หมวด :
สถานะ :
ชื่อผู้แจ้งเรื่อง :
  • สถานะ จำนวน 174 รายการ
  • หมวด จำนวน 174 รายการ
รายละเอียด เลขใบแจ้งซ่อม หมวด เรื่องที่แจ้ง รายละเอียด วันที่แจ้ง วันที่เสร็จสิ้น ผู้ที่แจ้งเรื่อง สถานะ แก้ไข
ซ00001/62 แจ้งปัญหา ห้องน้ำ ห้องน้ำอาคาร 1 น้ำไม่ไหล 9/1/2562 - พจมาน อุปพงศ์ รับเรื่อง
ซ00001/62 แจ้งปัญหา ห้องน้ำ ห้องน้ำอาคาร 1 น้ำไม่ไหล 9/1/2562 - พจมาน อุปพงศ์ รับเรื่อง
ซ00001/62 แจ้งปัญหา ห้องน้ำ ห้องน้ำอาคาร 1 น้ำไม่ไหล 9/1/2562 - พจมาน อุปพงศ์ รับเรื่อง
ซ00001/62 แจ้งปัญหา ห้องน้ำ ห้องน้ำอาคาร 1 น้ำไม่ไหล 9/1/2562 - พจมาน อุปพงศ์ รับเรื่อง