TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ

Survey

รหัสแบบสอบถาม :
ชื่อแบบสอบถาม :
วัตถุประสงค์ :
1.ระดับความพึ่งพอใจในการใช้เว็บไซต์(คะแนนรวม 0)
น้อยที่สุด น้อย กลาง มาก มากที่สุด
มีความเร็วในการใช้งาน 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0)
เนื้อหาหน้าสนใจ 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0)
2.จำนวนครั้งในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักงบประมาณต่อประมาณต่อสัปดาห์(คะแนนรวม 0)
0%
0% Complete
น้อยกว่า 1 (0)
0%
20% Complete
2-3 (0)
0%
10% Complete
5 (0)
0%
60% Complete
มากกว่า 5 (0)
ไม่มีข้อมูล
3.ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล