TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ

Helpdesk

ชื่อเรื่อง :
หมวด :
สถานะ :
วัน/เดือน/ปี :
แจ้งปัญหา
รายละเอียด เลขใบแจ้งซ่อม หมวด เรื่องที่แจ้ง รายละเอียด วันที่แจ้ง วันที่เสร็จสิ้น ผู้ที่แจ้งเรื่อง สถานะ
ซ00001/62 แจ้งปัญหา ห้องน้ำ ห้องน้ำอาคาร 1 น้ำไม่ไหล 9/1/2562 - พจมาน อุปพงศ์ รับเรื่อง
ซ00001/62 แจ้งปัญหา ห้องน้ำ ห้องน้ำอาคาร 1 น้ำไม่ไหล 9/1/2562 - พจมาน อุปพงศ์ รับเรื่อง
ซ00001/62 แจ้งปัญหา ห้องน้ำ ห้องน้ำอาคาร 1 น้ำไม่ไหล 9/1/2562 - พจมาน อุปพงศ์ รับเรื่อง
ซ00001/62 แจ้งปัญหา ห้องน้ำ ห้องน้ำอาคาร 1 น้ำไม่ไหล 9/1/2562 - พจมาน อุปพงศ์ รับเรื่อง