TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ

แจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน

เลขที่ใบแจ้งซ่อม :
วัน/เดือน/ปี :
ผู้ที่แจ้งเรื่อง :
สังกัด :
หมวด * :
เรื่องที่แจ้ง :
รายละเอียด :
วิธีการแก้ปัญหา :
E-mail :
วันที่เสร็จสิ้น :
สถานะ :