TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ

แบบใบลาพักผ่อน

เขียนที่ :
วัน/เดือน/ปี :
เรื่อง :
เรียน :
ข้าพเจ้า :
ตำแหน่ง :
ระดับ :
สังกัด :
มีวันลาพักผ่อนสะสม :
วันทำการ
มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก :
วันทำการ
รวมเป็น :
วันทำการ
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่ :
มีกำหนด :
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ลงชื่อ :
ความเห็นผู้บังคับบัญชา:
ลงชื่อ :
ตำแหน่ง :
วันที่ :