TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

เขียนที่ :
วัน/เดือน/ปี :
เรื่อง :
เรียน :
ข้าพเจ้า :
ตำแหน่ง :
ระดับ :
สังกัด :
เกิดวันที่ :
เข้ารับราชการเมื่อวันที่ :
ได้รับเงินเดือนเดือนละ :
บาท
มีความประสงค์ขอลาไป
ขั้นปริญญา
ณ สถานศึกษา
ประเทศ
ด้วยทุน
ประเทศ
ด้วยทุน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ :
ถึงวันที่ :
มีกำหนด :
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ทุกประการ
ลงชื่อ :
ความเห็นผู้บังคับบัญชา:
ลงชื่อ :
ตำแหน่ง :
วันที่ :