TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

เขียนที่ :
วัน/เดือน/ปี :
เรื่อง :
เรียน :
ข้าพเจ้า :
ตำแหน่ง :
ระดับ :
สังกัด :
ขอลา :
เนื่องจาก :
ตั้งแต่วันที่ :
ถึงวันที่ :
จำนวน :
วัน
ข้าพเจ้าขอลา :
ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ :
ถึงวันที่ :
จำนวน :
วัน
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ลงชื่อ :
ความเห็นผู้บังคับบัญชา:
ลงชื่อ :
ตำแหน่ง :
วันที่ :