TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ

แบบใบขอยกเลิกใบลา

เขียนที่ :
วัน/เดือน/ปี :
เรื่อง :
เรียน :
ตามที่ข้าพเจ้า :
ตำแหน่ง :
ระดับ :
สังกัด :
ได้รับอนุญาติให้ลา :
ตั้งแต่วันที่ :
ถึงวันที่ :
เนื่องจาก :
จึงขอยกเลิกวันลา :
ตั้งแต่วันที่ :
ถึงวันที่ :
จำนวน :
วัน
ลงชื่อ :
ความเห็นผู้บังคับบัญชา:
ลงชื่อ :
ตำแหน่ง :
วันที่ :