TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ

แบบใบลาไปต่างประเทศ

เขียนที่ :
วัน/เดือน/ปี :
เรื่อง :
เรียน :
ข้าพเจ้า :
เกิดวันที่ :
อายุ :
เข้ารับราชการเมื่อวันที่ :
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ ตำแหน่ง:
ส่วน :
สำนักงาน/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม :
สำนักงบประมาณ ได้รับเงินเดือน เดือนละ :
มีความประสงค์จะลา :
ณ ประเทศ :
มีกำหนด :
ตั้งแต่วันที่ :
ถึงวันที่ :
ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าได้ลา:
ไปประเทศ :
เป็นเวลา :
เมื่อวันที่ :
ถึงวันที่ :
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ :
หมายเหตุ
ในระหว่างการลาไปต่างประเทศดังกล่าว ขอมอบหมายให้ :
ตำแหน่ง :
เป็นผู้รับผิดชอบงานแทน