TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ

โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณ์และบริการในบัญชีวัฒนธรรมไทยตามข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Jun, 27 2018 1 min
81
1890
89

สาระสำคัญ : บทความข่าวปนคน คนปนข่าว นสพ.ผู้จัดการรายวัน วิจารณ์กรณีสำนักงบประมาณตัดงบประมาณ ค่าหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 50 โดยอ้างว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนยืมหนังสือเรียน แทนการแจกหนังสือเรียน ซึ่งการแจกหนังสือเรียนฟรีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายของชาติ มีเป้าหมายขจัดความไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ครอบครัวนักเรียนที่มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน

สำนักงบประมาณขอเรียนชี้แจง ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียนร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไป ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเปลี่ยนจากการให้หนังสือเรียนเป็นการยืมหนังสือเรียนเพื่อเป็นการประหยัด งบประมาณ อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงศึกษาธิการยังคงนโยบายการแจกหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2561 ก็ขอให้ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

ช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/

ไฟล์แนบ

แสดงความคิดเห็น

  • Anucha Lohananan

    เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐและแนวทางการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรี

    Nov, 19 2018 13.00 น.
  • Sophon Rummaet

    บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กาหนดไว้ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสานักงบประมาณ

    Jun, 27 2018 14.00 น.