TOP
นิชาภา ชาญนิรันดร์ ฝ่ายเทคโลโนยีสารสรเทศ
 • แจ้งการปรับปรุงระบบอีเมล์ของสำนักงบประมาณ (bbmail) และขอสำรวจการใช้งานอีเมล์เดิม
 • รายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รวม ๕ รัฐวิสาหกิจ)

ข้อมูลข่าวสาร สงป.

สารสนเทศ

 • สรุปยอดงบประมาณ รายจ่าย-ลงทุน

 • สรุปยอดงบประมาณ รายจ่าย-ลงทุน 2

รายงานสถานะการจัดสรร / เบิกจ่ายงบประมาณ

คงเหลือ
30%
84 เรื่อง
แล้วเสร็จ
70%

รายงานงบประมาณประจำเดือน

มกราคม 2562

จำนวนรายงานทั้งหมด 120 รายงาน
 • รายงานที่ต้องจัดทำ
  120
  เรื่อง
 • รายงานที่ทำเสร็จแล้ว
  84
  เรื่อง
 • รายงานที่ค้างนำส่ง
  36
  เรื่อง
 • รายงานที่ทำเสร็จแล้ว
  180
  เรื่อง
 • รายงานที่ทำเสร็จแล้ว
  100
  เรื่อง
 • รายงานที่ค้างนำส่ง
  20
  เรื่อง
 • รายงานที่ทำเสร็จแล้ว
  125
  เรื่อง
 • รายงานที่ทำเสร็จแล้ว
  84
  เรื่อง
 • รายงานที่ค้างนำส่ง
  36
  เรื่อง

ชั้นวางหนังสือ

หลักสูตรฝึกอบรม

imageslinkout
imageslinkout
imageslinkout
imageslinkout
imageslinkout
imageslinkout
imageslinkout
imageslinkout