f OKMD
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
imgประกาศจัดซื้อจัดจาง img
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างผลิด OKMD Corporate Infographic และพัฒนาสาระความรู้ของศูนย์ความรู้กินได้
17 ตุลาคม 2557
รายละเอียดโครงการ :
กิจกรรม OKMD Corporate Infographic และ พัฒนาสาระความรู้ของศูนย์ความรู้กินได้ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเนื้อหาที่มีอยู่ สบร. เพื่อแปลงเป็นสือดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงานโครงการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Web TV)
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก
ประกาศจ้างผลิต OKMD Corporate Infographic.pdf 17 ตุลาคม 2557 17 ตุลาคม 2557 17 ตุลาคม 2557
TOR จ้างผลิต OKMD Corporate Infographic.pdf 17 ตุลาคม 2557 17 ตุลาคม 2557 17 ตุลาคม 2557
ราคากลางจ้างผลิต OKMD Corporate Infographic.pdf 17 ตุลาคม 2557 17 ตุลาคม 2557 17 ตุลาคม 2557

imgวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

 • เป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ หลากหลาย และเป็นองค์กรนำทางด้านฐานความรู้
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อสะสมความรู้และพัฒนาภูมิปัญญาของตน
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์บริการวิทยาการความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายในด้านต่างๆ ไม่ว่าประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิตของคน
 • ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่และอนาคต
 • ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
 • ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาความคิดความสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิต หรืองานจากการผสมผสานภูมิปัญญาของตนเข้ากับความรู้สมัยใหม่
 • สนับสนุนให้มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของบุคคลทั่วไปจากทุกแหล่งอารยธรรม
 • พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเขตร้อนที่ทันสมัย เป็นจุดหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาตะวันออก และความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หลากหลาย
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการเสาะหาการพัฒนาและการใช้ความเชี่ยวชาญของผู้มีความสามารถพิเศษสาขาต่างๆ อย่างเป็นระบบ

imgอำนาจหน้าที่

 • ดำเนินการจัดให้มีระบบการเพิ่มและเผยแพร่ความรู้ และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญา ไม่ว่าโดยผ่านสิ่งพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโนยีอื่นใดอันทันสมัย ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจการเรียนรู้ได้
 • ประสานงานหรือสนับสนุน ให้มีการจัดทำศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ห้องสมุดการแสดงหรือการจัดนิทรรศการ ศูนย์การสร้างสรรค์ทางความคิด ในทุกรูปแบบที่ทันสมัย โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับการบริการหรือถ่ายทอดความรู้แก่สังคม
 • สนับสนุนให้มีการเรียนรู้และการอ่านโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ทางความคิด
 • จัดสรรหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มและพัฒนาการเรียนรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
 • ให้การสนับสนุนการพัฒนา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 • ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

imgวิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

imgพันธกิจ

 • จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ
 • สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์
 • สร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ

imgยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558

imgแนวทางการดำเนินงาน

(1) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์เพื่อผสมผสานกับจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยู่ เช่น คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ศักยภาพในการให้บริการ ฯลฯ ในการผลิตสินค้าและบริการที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพภายใต้ฐานคิดของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(2) การส่งเสริมองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา สร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ มีเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในเมืองและชนบท มีการกระจายออกไปในทุกภูมิภาคและคนส่วนใหญ่เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางเลือกที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) การสร้างเสริมคนไทยให้พร้อมที่จะเป็น “พลเมืองอาเซียน” และสังคมไทยได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นการทำความเข้าใจ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างถ่องแท้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ มากขึ้น

imgแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

imgแผนการบริหารความต่อเนื่องของ สบธ.

imgแนวทางการดำเนินงาน

(1) การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะที่จำเป็น สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) การพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีทั้งความใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ความรอบรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความชำนาญ และความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองอาเซียน

(3) การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และออกไปประกอบธุรกิจในเวทีประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง

(4) การประสานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับประเทศกระจายสู่ทุกภูมิภาคและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกับ สบร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ