บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
imgคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร img
img
นายราเมศ พรหมเย็น

ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

วัน เดือน ปีเกิด
30 เมษายน 2501
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ตำแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษามูลนิธิไทยคม(ตั้งแต่ปี 2550)
ประสบการณ์การทำงาน
2552-ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
2545-2550
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
2544-2545
Executive Vice President-Marketing
บริษัท Advanced Info Service Public Co., Ltd
2534-2544
Managing Director บริษัท SC Matchbox Co., Ltd
2530-2534
Creative Director บริษัท D,Y & R Co., Ltd
2527-2530
Art Director บริษัท DDB Needham (Thailand) Co., Ltd
2525-2527
Art Director บริษัท COVE-ITO-Premier Co., Ltd

imgวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

 • เป็นองค์กรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ หลากหลาย และเป็นองค์กรนำทางด้านฐานความรู้
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อสะสมความรู้และพัฒนาภูมิปัญญาของตน
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์บริการวิทยาการความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายในด้านต่างๆ ไม่ว่าประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิตของคน
 • ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่และอนาคต
 • ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
 • ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาความคิดความสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิต หรืองานจากการผสมผสานภูมิปัญญาของตนเข้ากับความรู้สมัยใหม่
 • สนับสนุนให้มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของบุคคลทั่วไปจากทุกแหล่งอารยธรรม
 • พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเขตร้อนที่ทันสมัย เป็นจุดหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาตะวันออก และความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หลากหลาย
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการเสาะหาการพัฒนาและการใช้ความเชี่ยวชาญของผู้มีความสามารถพิเศษสาขาต่างๆ อย่างเป็นระบบ

imgอำนาจหน้าที่

 • ดำเนินการจัดให้มีระบบการเพิ่มและเผยแพร่ความรู้ และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญา ไม่ว่าโดยผ่านสิ่งพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโนยีอื่นใดอันทันสมัย ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจการเรียนรู้ได้
 • ประสานงานหรือสนับสนุน ให้มีการจัดทำศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ห้องสมุดการแสดงหรือการจัดนิทรรศการ ศูนย์การสร้างสรรค์ทางความคิด ในทุกรูปแบบที่ทันสมัย โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับการบริการหรือถ่ายทอดความรู้แก่สังคม
 • สนับสนุนให้มีการเรียนรู้และการอ่านโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ทางความคิด
 • จัดสรรหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มและพัฒนาการเรียนรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
 • ให้การสนับสนุนการพัฒนา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 • ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

imgวิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

imgพันธกิจ

 • จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ
 • สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์
 • สร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ

imgยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558

imgแนวทางการดำเนินงาน

(1) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์เพื่อผสมผสานกับจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยู่ เช่น คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ศักยภาพในการให้บริการ ฯลฯ ในการผลิตสินค้าและบริการที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพภายใต้ฐานคิดของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(2) การส่งเสริมองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา สร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ มีเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในเมืองและชนบท มีการกระจายออกไปในทุกภูมิภาคและคนส่วนใหญ่เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางเลือกที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) การสร้างเสริมคนไทยให้พร้อมที่จะเป็น “พลเมืองอาเซียน” และสังคมไทยได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นการทำความเข้าใจ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างถ่องแท้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ มากขึ้น

imgแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

imgแผนการบริหารความต่อเนื่องของ สบธ.

imgแนวทางการดำเนินงาน

(1) การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะที่จำเป็น สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) การพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีทั้งความใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ความรอบรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความชำนาญ และความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองอาเซียน

(3) การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และออกไปประกอบธุรกิจในเวทีประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง

(4) การประสานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับประเทศกระจายสู่ทุกภูมิภาคและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกับ สบร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ